top of page

Om forskningsprosjektet Ung Face IT 

    Mål for studien 

  • Undersøke om intervensjonsprogrammet Ung Face IT har effekt i Norge 

  • Redusere utseende-relaterte utfordringer og fremme psykososial fungering og psykologisk velvære hos ungdom

  • Implementere Ung Face IT som et tilbud i lokale og spesialiserte helsetjenester 

  • Tilby et selvhjelpsprogram som vil være tilgjengelig for målgruppen til enhver tid 

Sammendrag

Utseendet har stor betydning for psykososial fungering i ungdomsårene. Mange diagnoser eller tilstander kan innebære en «synlig annerledeshet» i ansikt og/eller kropp.Det anslås at en av femti lever med en medisinsk diagnose, tilstand eller skade som kan være synlig for andre eller oppleves som synlig for andre (Changing Faces, 2010). Å se annerledes ut, eller å føle seg «synlig annerledes», kan vanskeliggjøre et positivt «leve med» perspektiv i et samfunn med høy grad av fokus på utseendet. Både forskning og klinisk erfaring viser at ungdom som med diagnoser eller tilstander som er synlig for andre kan erfare uønsket oppmerksomhet fra andre og kan ha et negativt forhold til sitt eget utseende og kropp. Dette kan påvirke deres generelle psykiske helse og kan lede til utviklingen av emosjonelle vansker som depresjon og angst dersom de ikke får hjelp.

 

Forskning viser at selvhjelpsmetoder og psykososial intervensjon kan være et effektivt alternativ til f eks kirurgiske løsninger ved utseenderelatert problematikk, samt supplere og understøtte lokale og spesialiserte helsetjenester. Det er imidlertid få tilgjengelige selvhjelpsprogrammer for denne målgruppen og vi mangler evidens for at de er effektive og nyttige. Psykologisk behandling for utseenderelatert problematikk er lite kjent i Norge, dette på tross av at mange mennesker – på tvers av et mylder av ulike medisinske diagnoser - utfordres til å tilpasse seg et annerledes utseende i hverdagen.

 

Centre for Appearance Research (CAR), England, har utviklet et online intervensjonsprogram (Young People Face It: www.ypfaceit.co.uk), i tett samarbeid med unge mennesker som lever med utseenderelaterte utfordringer og fagpersoner med lang erfaring innen fagfeltet. Programmet består av illustrasjoner, videoer og interaktive oppgaver som er ment å gi kunnskap og tips, samt bidra til å utvikle gode mestringsstrategier. Intervensjonen er basert på kognitiv atferdsterapi (CBT) og sosial ferdighetstrening, og er utviklet for å redusere sosial angst og manglende tilfredshet eget utseende. Programmet har de siste årene blitt testet ut i England med god effekt.

 

Senter for sjeldne diagnoser har mottatt forskningsmidler fra Norges Forskningsråd til en større studie som skal teste effekten av Ung Face IT i Norge, for å undersøke om Ung Face IT bør gjøres tilgjengelig for unge mennesker med ulike diagnoser og tilstander gjennom det lokale og det spesialiserte hjelpeapparatet.

bottom of page